Ymunwch â grŵp

Cliciwch ar y delweddau isod i ddarganfod mwy

Fforwm Cleifion Canser Gogledd Cymru

Grŵp gwirfoddol o bobl sydd wedi ein heffeithio gan ganser. Ein nod yw galluogi i farn a phrofiadau cleifion canser, eu teuluoedd a’u ffrindiau gael eu clywed a’u defnyddio i wella ansawdd gofal canser yng Ngogledd Cymru

ARMA

ARMA yw’r corff ambarél sy’n darparu llais cyfunol ar gyfer y gymuned arthritis a chyhyrysgerbydol yn y Deyrnas Unedig.

Please reload

HAFAL

Prif elusen Cymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.

Please reload

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Cymorth Canser Macmillan wedi dechrau ar raglen newydd uchelgeisiol i wella gwasanaethau canser yng Ngogledd Cymru.

Grŵp Cyfeirio Gofalwyr

Bydd y grŵp yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn mewn lleoliadau ar draws Gogledd Cymru.

Please reload

Cymdeithas Alzheimer’s

Helpu i ddarparu gwasanaethau cymorth a gwybodaeth i bobl a effeithir gan ddementia ...

Macmillan

Mae Macmillan angen pobl fel chi i ymuno â'u tîm ...

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i drafod a goresgyn rhwystrau gyda'i gilydd, a wynebir gan grwpiau o bobl ....

CAIS

Ymunwch â'u rhwydwaith o wirfoddolwyr sy'n cefnogi ein staff a'n defnyddwyr gwasanaeth, ac yn helpu y tu ôl i'r llenni ...

Please reload