Trawsnewid Gwasanaethau Canser Gyda'n Gilydd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Cymorth Canser Macmillan wedi dechrau ar raglen newydd uchelgeisiol i wella gwasanaethau canser yng Ngogledd Cymru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er bod y rhan fwyaf o unigolion sydd wedi cael diagnosis o ganser yng Ngogledd Cymru yn cael profiad gofal cadarnhaol yn gyffredinol, mae Arolwg Profiad Cleifion Canser Cymru diweddar yn dweud wrthym fod meysydd sydd angen eu gwella.

 

Mae'r rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser Gyda'n Gilydd wedi cael ei sefydlu i ddynodi'r gwelliannau hyn a'u gweithredu, ac mae'n edrych yn benodol ar ganser y fron, yr ysgyfaint, colorectol a chanser wrolegol (yn cynnwys canser y brostad, y bledren, yr arennau, y pidyn a chanser y ceilliau).

Mae nifer fawr o raglenni ailgynllunio ar y gweill gan Cymorth Canser Macmillan a'i bartneriaid, ond dyma'r cyntaf yng Nghymru i edrych ar daith gyfan y claf- o gyfeiriad gan Feddyg Teulu, i driniaeth yn yr ysbyty, i fyw gyda chanser a thu hwnt iddo.

 

Bydd y rhaglen yn cael ei siapio gan syniadau clinigwyr, partneriaid, ac yn bwysicach oll unigolion sy'n cael eu heffeithio gan ganser, a gan eu mewnbwn.

 

Gyda disgwyl i nifer yr unigolion sy’n byw â chanser yng Nghymru godi o 130,000 i 250,000 erbyn 2030, ni bu erioed cystal amser i drawsnewid y ffordd mae cefnogaeth a gofal canser yn cael ei ddarparu.

 

Cymerwch Ran
 

Mae unigolion sy'n cael eu heffeithio gan ganser wrth galon y rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser Gyda'n Gilydd, dyma pam rydym yn rhoi'r cyfle iddynt lywio ein gwaith.

 

Rydym yn chwilio am unigolion sy'n cael eu heffeithio gan ganser y fron, yr ysgyfaint, colorectol a chanser wrolegol i rannu eu gwybodaeth a'u profiad er mwyn lywio gwell gofal i gleifion.

                                                           

Rydym eisiau deall beth sy'n dda, beth sy’n wael neu beth sydd angen ei wella am daith y claf.

 

Mae llawer o ffyrdd i gymryd rhan, drwy fynychu cyfarfodydd, i gymryd rhan mewn arolygon, i fod yn rhan o drafodaeth grŵp neu siarad gyda ni yn unigol am eich profiad.

 

Drwy rannu eich stori, gallwch ein helpu i wneud gwahaniaeth mawr.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i fynegi diddordeb.

 

Am fwy o wybodaeth am Drawsnewid Gwasanaethau Canser Gyda'i Gilydd, e-bostiwch BCU.TransformingCancerServicesTogether@wales.nhs.uk

 

Dogfennau defnyddiol
 

 Ynglŷn â Thrawsnewid Gwasanaethau Canser Gyda'n Gilydd

 Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

 Mynegi Eich Diddordeb

 

Tudalennau perthnasol

Cymorth Canser Macmillan 
Fforwm Cleifion Canser Gogledd Cymru