PROSIECTAU

Y GOFAL CYWIR YN GYNHARACH

Lansiwyd Prestatyn Iach y llynedd yn ardal Prestatyn, gan ddod ynghyd Nyrsys Ymarferwyr, Therapyddion Galwedigaethol a Fferyllwyr gyda Meddygon Teulu i ddarparu gwasanaeth integredig i drigolion y dref. Gellir gweld cleifion yn uniongyrchol gan y gweithiwr iechyd proffesiynol sy'n fwyaf priodol ar gyfer eu hanghenion gofal

AP NEWYDD YN HELPU CLEIFION ANAF I'R YMENNYDD

Rydym yn gweithio gydag arbenigwyr TG i ddatblygu ap sy'n helpu pobl ag anafiadau i'r ymennydd i fyw bywyd mwy annibynnol. Gan weithio mewn partneriaeth â therapyddion galwedigaethol, mae'r ap yn helpu defnyddwyr i ail-ddysgu sgiliau cegin sylfaenol.

MAE'R CAM NESAF WRTH AILDDATBLYGU YSBYTY LLANDUDNO AR Y GWEILL

Mae’r adnewyddiad hir-ddisgwyliedig o adran Ffisiotherapi Ysbyty Llandudno yn dechrau'r mis hwn.

Please reload

Beth sy’n bwysig i chi

Rydym ni’n adeiladu ar y sylwadau y gwnaethoch eu rhannu yr haf diwethaf o ran beth sydd bwysicaf am eich iechyd a beth yw’ch barn am ein gwasanaethau. Bydd yr hyn a ddywedoch yn y gorffennol a’r hyn a ddywedwch wrthym nawr yn helpu i lywio ein cynllun i ddarparu gofal am y deng mlynedd nesaf a thu hwnt.

 

 

Ysgrifennwch atom: Byw’n Iach, Aros yn Iach, Bloc 5, Cwrt Carlton, Parc Busnes Llanelwy LL17 0JG