Iechyd Meddwl a Lles

Mae Gyda'n Gilydd ar gyfer Iechyd Meddwl yng Ngogledd Cymru yn amlinellu agwedd newydd at ymateb i faterion iechyd meddwl ar gyfer pobl o bob oed. Mae cyfrifoldeb am y strategaeth hon yn cael ei rannu'n gyfartal ar draws tri lefel, Adran Iechyd Meddwl; y Bwrdd Iechyd a'r system iechyd a gofal ehangach ac yn ymgorffori pob partner (wedi'i sefydlu a newydd). Bydd angen cefnogaeth ac ymrwymiad gweithredol partneriaid sy'n cydweithio ar draws Gogledd Cymru, ar gyfer yr hyn sydd wedi'i gynllunio.

Ein nod yw cynnig ystod gynhwysfawr o wasanaethau sydd:

  • yn hyrwyddo iechyd a lles ar gyfer pawb, gan ganolbwyntio ar atal salwch meddwl, ac ymyrraeth gynnar pan fo'r angen;

  • trin cyflyrau iechyd meddwl cyffredin yn y gymuned, mor fuan ag sy'n bosibl;

  • wedi'i lleoli yn y gymuned ble'n bosibl, gan leihau ein dibyniaeth ar ofal cleifion mewnol;

  • dynodi a thrin salwch meddwl difrifol mor fuan ag sy'n bosibl;

  • rheoli pyliau o salwch meddwl llym a difrifol yn ddiogel, tosturiol ac effeithiol;

  • cefnogi pobl i wella, i adennill a dysgu sgiliau y maent eu hangen ar ôl salwch meddwl; a

  • asesu a thrin ystod lawn o broblemau iechyd meddwl, gan weithio ochr yn ochr â gwasanaethau ar gyfer unigolion ag anghenion iechyd corfforol.

     Cliciwch yma i weld sut rydym yn troi’r uchelgeisiau a nodir yn ein strategaeth yn gamau ystyrlon.

Beth sy’n bwysig i chi

Rydym ni’n adeiladu ar y sylwadau y gwnaethoch eu rhannu yr haf diwethaf o ran beth sydd bwysicaf am eich iechyd a beth yw’ch barn am ein gwasanaethau. Bydd yr hyn a ddywedoch yn y gorffennol a’r hyn a ddywedwch wrthym nawr yn helpu i lywio ein cynllun i ddarparu gofal am y deng mlynedd nesaf a thu hwnt.

 

 

 

Ysgrifennwch atom: Byw’n Iach, Aros yn Iach, Bloc 5, Cwrt Carlton, Parc Busnes Llanelwy LL17 0JG