Gwella iechyd a lles

Ein prif flaenoriaeth yw gwella iechyd a lles cyffredinol poblogaeth Gogledd Cymru a bodloni anghenion iechyd ein mwyaf agored i niwed. Mae cefnogi pobl i fyw bywydau hirach ac iachach yn allweddol i hyn.

Mae dewisiadau ffordd o fyw fel alcoholiaeth, ysmygu, diet afiach a lefelau isel o ymarfer corff yn heriau go iawn.

Yng Nghymru ...

  • •    Dywedodd 45% o oedolion gwrywaidd a 34% o oedolion benywaidd fod eu defnydd o alcohol yn uwch na'r canllawiau a argymhellir

  • •    Mae 1 o bob 5 oedolyn yn ysmygu gyda 5% o arosiadau ysbyty oherwydd materion sy'n deillio o ysmygu (megis problemau’r ysgyfaint ac anadlu)

  • •    Mae diffyg ymarfer corff yn achosi 18% o achosion o ganser y fron, 13% o ddiabetes math 2 ac 11% o achosion o glefyd coronaidd

  • •    Disgwylir i bron i 3 o bob 4 oedolyn fod dros bwysau neu'n ordew erbyn 2035 a bydd hyn yn costio tua £465 miliwn y flwyddyn i GIG Cymru erbyn 2050

  • Yn 2015, adroddwyd bod 13% o oedolion yn cael eu trin am gyflwr iechyd meddwl

Mae dewisiadau ffordd o fyw gwael yn golygu ein bod yn gweld mwy o gyflyrau cronig fel diabetes, arthritis ac afiechyd yr ysgyfaint. Er ein bod yn cefnogi pobl i reoli'r cyflyrau hyn, mae ein pwyslais ar atal pobl rhag gwneud dewisiadau gwael sy'n arwain at afiechyd.

Ysmygu

Trais a cham-drin

Gordewdra a diet afiach

Gwella Iechyd Meddwl

Alcohol

Blynyddoedd Cynnar

Gweithgaredd Corfforol

Anghydraddoldebau Iechyd

Beth sy’n bwysig i chi

Rydym ni’n adeiladu ar y sylwadau y gwnaethoch eu rhannu yr haf diwethaf o ran beth sydd bwysicaf am eich iechyd a beth yw’ch barn am ein gwasanaethau. Bydd yr hyn a ddywedoch yn y gorffennol a’r hyn a ddywedwch wrthym nawr yn helpu i lywio ein cynllun i ddarparu gofal am y deng mlynedd nesaf a thu hwnt.

 

 


Ysgrifennwch atom: Byw’n Iach, Aros yn Iach, Bloc 5, Cwrt Carlton, Parc Busnes Llanelwy LL17 0JG