GRŴP RHANDDEILIAID CYDRADDOLDEB A HAWLIAU DYNOL

Pwrpas y Grŵp Rhanddeiliaid Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yw gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i drafod a goresgyn rhwystrau ynghyd, a wynebir gan grwpiau o bobl ynghylch:

  • Oedran

  • Anabledd

  • Ailbennu rhywedd

  • Priodas a phartneriaeth sifil

  • Hil

  • Crefydd a chred

  • Rhyw

  • Cyfeiriadedd rhywiol

I ymuno â'r grŵp ac am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sally Thomas

Pennaeth Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Ffôn: (01745) 448 586 ext 2902
E-bost: Sally.Thomas4@wales.nhs.uk

Sally Thomas

Jenny-Anne Bishop

Linda Harper

Cyfarfod â'r grŵp ...