Gofal Ysbyty

Canolfan o ofal ardderchog i'n babanod mwyaf bregus

Rydym yn datblygu canolfan newydd i fabanod newydd-anedig i ofalu am rai o'r babanod mwyaf bregus yng Ngogledd Cymru. Datblygiad SuRNICC, yn Ysbyty Glan Clwyd ...

Gofal eithriadol i gleifion canser

Mae cleifion a gyfeiriwyd at ysbytai yng Ngogledd Cymru ag amheuaeth o ganser wedi aros llai na neb yn y wlad bron

Ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd

Mae ailddatblygiad Ysbyty Glan Clwyd yn brosiect saith mlynedd a ddechreuodd yn 2011. Ariennir y gwaith o dynnu asbestos o'r adeilad ysbyty gwreiddiol gan Lywodraeth Cymru ac mae wedi rhoi cyfle gwych i ni ailgynllunio ac adnewyddu rhannau mawr o'r ysbyty ...

Please reload

Rydym yn ymfalchïo yn ein perfformiad cadarn mewn nifer o feysydd, fel canser a gofal strôc lle mae ein perfformiad ymhlith y gorau yng Nghymru. Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod rhai meysydd y mae’n rhaid i ni eu gwella ac mae gennym nifer o gynlluniau ar waith, a gallwch gael rhagor o wybodaeth amdanynt isod.

Beth sy’n bwysig i chi

Rydym ni’n adeiladu ar y sylwadau y gwnaethoch eu rhannu yr haf diwethaf o ran beth sydd bwysicaf am eich iechyd a beth yw’ch barn am ein gwasanaethau. Bydd yr hyn a ddywedoch yn y gorffennol a’r hyn a ddywedwch wrthym nawr yn helpu i lywio ein cynllun i ddarparu gofal am y deng mlynedd nesaf a thu hwnt.

 

 

Ysgrifennwch atom: Byw’n Iach, Aros yn Iach, Bloc 5, Cwrt Carlton, Parc Busnes Llanelwy LL17 0JG