GOFAL A CHYMORTH YN NES AT ADREF

Mae ein gweledigaeth am ofal iechyd gwell a mwy chynaladwy yn seiliedig ar fodelau cymudol sy’n ffitio o gwmpas anghenion pobl a beth sy’n bwysig i’r unigolyn.

Bydd gofal yn agosach at gartrefi yn golygu y byddwch:

  • Yn gwybod ble i fynd i gael gafael ar wasanaethau iechyd

  • Yn gallu cael gafael ar wasanaethau yn eich cymuned leol ac yn eich cartref eich hun

  • Bydd gennych wasanaethau iechyd sy’n cynnwys sefydliadau eraill

  • Byddwch yn cael cefnogaeth gennym ni i reoli eich iechyd corfforol a meddyliol eich hun

  • Byddwch wrth wraidd gwasanaethau sy’n eich cefnogi chi

Rydym wedi cyfarfod â’n staff a phartneriaid ar 3 Mawrth 2017 i siarad am syniadau am gynllun gwasanaethau cymuned i’r dyfodol. Byddwn yn rhannu rhai o’r syniadau cynnar hyn ledled Gogledd Cymru â phartneriaid, staff a grwpiau cymunedol. Mae arnom angen clywed eich barn am y cynigion newydd posibl i wasanaethau i’n helpu i’w gwella.

Caiff y rhan fwyaf o’r gofal a ddarperir gan y GIG – dros 90% ohono – ei ddarparu yn y gymuned leol gan feddygon teulu, deintyddion, fferyllwyr ac eraill. Caiff y 10% arall o ofal ei ddarparu mewn ysbytai. Mae hyn yn golygu bod modd i’r rhan fwyaf o anghenion ein cleifion gael eu diwallu yn eu cymuned. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys nyrsys ardal a chymunedol sy’n ymweld â phobl gartref i roi gofal fel cynnal gorchuddion, ymwelwyr iechyd sy’n cefnogi rhieni â babanod newydd-anedig, rheoli poen a gofal diwedd oes.

I bobl y mae angen gofal ysbyty arnynt, rydym yn deall bod y rhan fwyaf o gleifion am dreulio cyn lleied o amser yn yr ysbyty â phosibl. Mae gofal yn agos at adref yn bwysig i bobl. Mae trin cleifion yn amgylchedd cyfarwydd eu cartrefi neu gerllaw yn eu cymuned leol yn cael effaith gadarnhaol ar eu hiechyd a’u lles, yn enwedig i’r cyflyrau hynny fel dementia. Rydym am ganolbwyntio ar ddatblygu ein gwasanaethau cymunedol i sicrhau bod cleifion yn cael y gofal a’r cymorth sydd ei angen arnynt mor agos i’w cartrefi â phosibl.

Ein rôl o ran cefnogi gofalwyr  
Mae gofalwr yn unrhyw un sy’n gofalu am ffrind neu aelod o’r teulu yn ddi-dâl, nad yw’n gallu ymdopi heb gymorth oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu gaethiwed. Mae o leiaf 370,000 o ofalwyr yng Nghymru, sy’n arbed £8.1 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Adborth

Feedback and discussion session, for engagement purposes, some will be amended based on comments we recieve from the public.

Holiadur

Care closer to home means I will knwo where to go and am able to access services when I need them. 

Prosiectau

A number of projects are helping us

to achieve care closer to home, read more about them... 

Beth sy’n bwysig i chi

Rydym ni’n adeiladu ar y sylwadau y gwnaethoch eu rhannu yr haf diwethaf o ran beth sydd bwysicaf am eich iechyd a beth yw’ch barn am ein gwasanaethau. Bydd yr hyn a ddywedoch yn y gorffennol a’r hyn a ddywedwch wrthym nawr yn helpu i lywio ein cynllun i ddarparu gofal am y deng mlynedd nesaf a thu hwnt.

 

 

Ysgrifennwch atom: Byw’n Iach, Aros yn Iach, Bloc 5, Cwrt Carlton, Parc Busnes Llanelwy LL17 0JG