Ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol ...

Ein blaenoriaethau yw gwella eich iechyd, darparu gwasanaethau sy'n cael eu rhedeg yn dda, a darparu gofal cyson iawn. Rydym yn sylweddoli bod gennym waith i'w wneud i wneud gwelliannau ac rydym yn datblygu cynllun ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn canolbwyntio ar dri maes allweddol:

Mae arnom angen agwedd newydd tuag at ddatblygu a chymhwyso ffyrdd newydd o weithio gyda'n cymunedau, modelau gofal newydd a rolau newydd yn ein gweithlu. Mae'n rhaid i'n strategaeth fod yn seiliedig ar sicrhau gwell canlyniadau iechyd ar gyfer ein poblogaeth. Rhaid i ymgysylltu â'n poblogaeth a'n partneriaid fod wrth wraidd datblygiad ein strategaeth, a fydd yn amlinellu sut y byddwn yn sefydlu gwasanaeth diogel a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Rhaid inni gydnabod a gweithio i fynd i'r afael â chyfyngiadau yn ein hadnoddau - ariannol a gweithlu - a manteisio ar gyfleoedd newydd.

Rydym hefyd wedi blaenoriaethu'r angen i weithio gyda'n partneriaid i ganolbwyntio ar ddatblygu cynlluniau ar gyfer plant a phobl ifanc, a phobl hŷn fel ein bod yn bodloni eu hanghenion.

Beth sy’n bwysig i chi

Rydym ni’n adeiladu ar y sylwadau y gwnaethoch eu rhannu yr haf diwethaf o ran beth sydd bwysicaf am eich iechyd a beth yw’ch barn am ein gwasanaethau. Bydd yr hyn a ddywedoch yn y gorffennol a’r hyn a ddywedwch wrthym nawr yn helpu i lywio ein cynllun i ddarparu gofal am y deng mlynedd nesaf a thu hwnt.

 

 

Ysgrifennwch atom: Byw’n Iach, Aros yn Iach, Bloc 5, Cwrt Carlton, Parc Busnes Llanelwy LL17 0JG