Ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol ...

Ein blaenoriaethau yw gwella eich iechyd, darparu gwasanaethau sy'n cael eu rhedeg yn dda, a darparu gofal cyson iawn. Rydym yn sylweddoli bod gennym waith i'w wneud i wneud gwelliannau ac rydym yn datblygu cynllun ar gyfer y dyfodol.

Ein cynllun i’r dyfodol...

Gweithio mewn Partneriaeth i Wella Iechyd a Darparu Gofal Rhagorol Ledled Golgedd Cymru

Rydym yn canolbwyntio ar dri maes allweddol:

Gwella iechyd a lles

Gwella iechyd a lles a chefnogi’r rhai sydd fwyaf agored i niwed

Gofal yn agosach i'ch cartref

Mae ein gweledigaeth ar gyfer gofal iechyd gwell a mwy cynaliadwy yn gorwedd ar fodelau cymunedol ...

Gofal Ysbyty

Rydym yn ymfalchïo yn ein perfformiad cryf mewn nifer o feysydd ...

Mae arnom angen agwedd newydd tuag at ddatblygu a chymhwyso ffyrdd newydd o weithio gyda'n cymunedau, modelau gofal newydd a rolau newydd yn ein gweithlu. Mae'n rhaid i'n strategaeth fod yn seiliedig ar sicrhau gwell canlyniadau iechyd ar gyfer ein poblogaeth. Rhaid i ymgysylltu â'n poblogaeth a'n partneriaid fod wrth wraidd datblygiad ein strategaeth, a fydd yn amlinellu sut y byddwn yn sefydlu gwasanaeth diogel a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Rhaid inni gydnabod a gweithio i fynd i'r afael â chyfyngiadau yn ein hadnoddau - ariannol a gweithlu - a manteisio ar gyfleoedd newydd.

Rydym hefyd wedi blaenoriaethu'r angen i weithio gyda'n partneriaid i ganolbwyntio ar ddatblygu cynlluniau ar gyfer plant a phobl ifanc, a phobl hŷn fel ein bod yn bodloni eu hanghenion.

Iechyd meddwl

Mae ‘Gyda'i Gilydd ar Gyfer Iechyd Meddwl yng Ngogledd Cymru’ yn amlinellu ein dull newydd ...

Beth rydych wedi dweud

Rydym yn gwrando ac yn casglu'ch barn a'ch syniadau am y gwasanaethau iechyd yr ydych am eu gweld yn y dyfodol

Beth sy’n bwysig i chi

Rydym ni’n adeiladu ar y sylwadau y gwnaethoch eu rhannu yr haf diwethaf o ran beth sydd bwysicaf am eich iechyd a beth yw’ch barn am ein gwasanaethau. Bydd yr hyn a ddywedoch yn y gorffennol a’r hyn a ddywedwch wrthym nawr yn helpu i lywio ein cynllun i ddarparu gofal am y deng mlynedd nesaf a thu hwnt.

 

 

Ysgrifennwch atom: Byw’n Iach, Aros yn Iach, Bloc 5, Cwrt Carlton, Parc Busnes Llanelwy LL17 0JG