FEEDBACK

Rydym wedi bod yn casglu sylwadau a materion a godwyd ym mhob un digwyddiad yr ydym wedi mynychu. O ganlyniad, rydym wedi casglu pentwr o adborth defnyddiol am ein gwasanaethau, profiadau a syniadau cleifion ar gyfer gwella gwasanaethau.

Mae nifer o themâu wedi codi yn ystod y misoedd diwethaf gan unigolion a grwpiau. Mae mwyafrif y cyswllt wedi bod yn gadarnhaol, ble cawsom adborth cadarnhaol ar brofiadau o ofal.

Mae cipolwg ar rai o'r meysydd i'w gwella y mae pobl wedi eu rhannu gyda ni yn cynnwys:

  • dylai ymyrraeth gynnar fod yn flaenoriaeth

  • mae angen mwy o gydnabyddiaeth am yr hyn y gall grwpiau gwirfoddol lleol ei gynnig

  • mae gormod o nyrsys asiantaeth yn cael eu defnyddio

  • mae angen mwy o gyllid ar gyfer cynaladwyedd gwasanaethau

  • mae angen lleihau gorgyffwrdd a dyblygu gwasanaethau

  • mae angen cyllid ar gyfer coleg hyfforddi yng Ngogledd Cymru ar gyfer meddygon teulu a nyrsys

  • mae angen mwy o gyllid ar y cyd

  • mae angen gweithio mwy cydgysylltiedig gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r gymuned ehangach i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw

  • mae angen gofal mwy parhaus

Beth sy’n bwysig i chi

Rydym ni’n adeiladu ar y sylwadau y gwnaethoch eu rhannu yr haf diwethaf o ran beth sydd bwysicaf am eich iechyd a beth yw’ch barn am ein gwasanaethau. Bydd yr hyn a ddywedoch yn y gorffennol a’r hyn a ddywedwch wrthym nawr yn helpu i lywio ein cynllun i ddarparu gofal am y deng mlynedd nesaf a thu hwnt.

 

 

Ysgrifennwch atom: Byw’n Iach, Aros yn Iach, Bloc 5, Cwrt Carlton, Parc Busnes Llanelwy LL17 0JG